ประกาศนิสิตปริญญาตรี

สิ้นสุดปีการศึกษา 2557
 

01

ตารางสอบ

Available 1/11/2557

/

02

/

03

/

วันหยุดประจำปีการศึกษา 12/11/2557

หลักสูตรที่เปิดสอน

WATCH OUR VIDEO

1/4

ประกาศนิสิตปริญญาโท

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

01

/

สิ้นสุดปีการศึกษา 2557
 

02

/

ตารางสอบ

 1/11/2557

03

/

วันหยุดประจำปีการศึกษา 12/11/2557

จุลสารสิงห์เงินปริทัศน์

ตารางเวลา

กิจกรรมนิสิต

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงิน

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงินเป็นโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สู่ภาควิชารัฐศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

 

งานสิงห์สัมพันธ์

เป็นกลุ่มกิจกรรมของนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียกว่า สิงห์สัมพันธ์ โดยเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547 ได้ใช้ชื่อว่า 5 สิงห์ โดยการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างนิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านรัฐศาสตร์

 

พิธีประดับสิงห์รัฐศาสตร์ มศว

ติ้งรัฐศาสตร์มศว เป็นสัญลักษณ์ของสิงห์เงิน ส่วนของติ้งรัฐศาสตร์มศว ตรากราฟ ตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สีดำ แทนสีประจำ รัฐศาสตร์ มศว สิงห์เงิน แทนสัญลักษณ์ ประจำ รัฐศาสตร์ มศว โล่ เป็นสัญลักษณ์ของการปิดป้องศัตราวุธ ปกป้องประชาชน ติ้งรัฐศาสตร์มศว จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสิงห์เงินอย่างเต็มตัว