Political_Science_SWU.png

ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ควรทำความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนบทความจะต้องตรวจสอบว่าบทความเป็นไปตามรูปแบบดังต่อไปนี้หรือไม่ โดยบทความที่ไม่ตรงตามรูปแบบจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร

 

Author Guidelines

1. เรื่องที่จะส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

2. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

 

3. ความยาวของบทความ 10 - 15 หน้ากระดาษ A4 และกำหนดให้ใช้ตัวอักษร Thai Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์

4. การตั้งค่าหน้ากระดาษพิมพ์ด้วยกระดาษA4 ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) พร้อมระบุเลขหน้า ตั้งระยะขอบกระดาษบนและล่าง ซ้ายและขวา 2.5ซม. (1 นิ้ว) 


5. องค์ประกอบของบทความ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำหลัก (ไม่เกิน 5 คำ) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนให้ระบุวุฒิการศึกษา (ต่อจากชื่อผู้เขียน) และตำแหน่งทางวิชาการ/สังกัด (ใส่ที่เชิงอรรถ) (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

7. ขอความร่วมมือในการใช้ความรู้ต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการ รัฐศาสตร์สาร มศว ในการอ้างอิงบทความที่ท่านนำไปใช้และตีพิมพ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐศาสตร์สาร มศว ได้สนับสนุนการศึกษา เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์แก่สังคม

8. ส่วนเนื้อหา ขนาด 16 พอยท์

8.1 บทความวิชาการ

- ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตัวหนา ขนาด 18 พอยท์

- บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาละไม่เกิน 250 คำ

- บทนำ

- เนื้อหา

- บทสรุป

- รายการอ้างอิง*

8.2 บทความงานวิจัย

- ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตัวหนา ขนาด 18 พอยท์

- บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาละไม่เกิน 250 คำ

- บทนำ

- การทบทวนวรรณกรรม

- วิธีการวิจัย

- ผลการวิจัย

- อภิปรายผลการวิจัย

- ข้อเสนอแนะการวิจัย

- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

- รายการอ้างอิง*

 

9. การอ้างอิง รายการอ้างอิงใช้ตามรูปแบบ APA

9.1 การอ้างอิงในเนื้อหา

การอ้างอิงในเนื้อหาหน้าข้อความ

ตัวอย่าง

   จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2562)

   จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2562, หน้า 9)

   จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2561)

    Robbins (2003)

    Kidd (1987, pp. 19-20)

การอ้างอิงในเนื้อหาท้ายข้อความ

ตัวอย่าง

   (จุลศักดิ์ ชาญณรงค์, 2562)

   (จุลศักดิ์ ชาญณรงค์, 2562, หน้า 9)

   (จุลศักดิ์ ชาญณรงค์,สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2561)

   (Robbins, 2003)

   (Kidd, 1987, pp. 19-20)

9.2 รายการอ้างอิง

ตัวอย่าง

 

หนังสือทั่วไป

ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2560). มโนทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรางค์ โค้วตระกูล. (2544). จิตวิทยาการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่5). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

พิทยา ว่องกุล. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการวิถีทรรศน์.

เนาวรัตน์ น้อยพงษ์. (ม.ป.ป). แรงศัทธาที่มาของประเพณี. ยะลา: โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2551). พระราชบัญญัติองค์กรชุมชน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน      

      (องค์กรมหาชน).

Khunaporn, P. (2013). Sustainable Development. Bangkok: Komol Korkthong Foundation.

Yannasangwon, S. (1980). Mental Administration for Adolescents. Nakhon Pathom: Mahamakut            

      Buddhist College Printing House.

 

 

หนังสือแปล

สตีเวนสัน,วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จ

      พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
 

บทความในหนังสือ

เสาวณีย์ จำเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ

     มนตรี ตู้จินดา (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99-103). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย กุมารแพทย์แห่ง

     ประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Keyes, C. F. (1993). Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and Christian Conversion in Thailand. In

     R. W. Hefner (Ed.), Conversion to Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great

     Transformation  (pp. 259-283). Berkeley: University of California Press.

 

วารสาร

ธนิต โตอดิเทพย์. (2560). ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและอารมณ์ของชุมชนชาวประมงแห่งหนึ่งในภาคตะวัน

     ออก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(49), 37-57.

Pornsiripong,S., Sasiwongsaroj,Q., and Burasit.Y. (2014).Preparedness of Buddhist temples for an aging

     society. Journal of Language and Culture, 33 (1), 99-125.

 

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ส้มโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบ ารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.

ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินิวส์, น. 6.

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity Affects Economic, Social Status. The Washington Post, pp. A1, A4.

 

วิทยานิพนธ์

ฉวีมณฑ์ สุขไพฑูรย์. (2553). การประยุกต์แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมกับการเผยแผ่ธรรมะ กรณีศึกษา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. 
      วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ, คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thavornthammom, P. (2014). An application of Buddhist principles to drug addict's rehabilitation: A Case.

      Study of Thanyarak Institute, Pathumthani Province. Master’s thesis, Social Development, Faculty of    

      Social Science, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

เอกสารการประชุมวิชาการ

บุญเชิด หนูอิ่ม. (2558). สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนปากคลองนาจอมเทียน. ใน สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

      (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 (หน้า  223-232). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์

      และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 


บทสัมภาษณ์

จรรยง (นามสมมติ). (2560, 17 สิงหาคม). ครูประจำการ. สัมภาษณ์.

 

เว็บไซต์

โชติมา จตุรวงค์, ชาตรี ประกิตนนทการ,วสุ โปษยะนันทน์ และปองขวัญ ลาซูส. (2553). รายงานการวิจัย การบริหารจัดการมรดก

     วัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันที่ค้น

     ข้อมูล 11 มกราคม 2561,จาก https://library.senate.go.th/document.

Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (2011, January). The holdout problem and urban sprawl:

     Experimental evidence. Journal of Urban Economics. 69(1), 72. Retrieved from

     http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics.

* หมายเหตุ

         รายการอ้างอิง  เป็นการบอกรายการแหล่งอ้างอิงตามที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาของงานเขีย

วิธีการจัดส่งบทความ

ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  https://goo.io/lhlwDo เท่านั้น

Copyright Notice

บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิ์ของ รัฐศาสตร์สาร มศว ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและอีเมลล์ที่ใช้ในการลงตีพิมพ์บทความในวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ในเวบไซต์นี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์วารสารเท่านั้นและจะไไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือผู้อื่น

Article Submit.png