วารสารภาควิชา

Political_Science_SWU.png

เกี่ยวกับวารสาร

        วารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ดำเนินการโดย ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานวิชาการได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทรรศน์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 1 ฉบับ เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และตีพิมพ์ฉบับแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

         1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการทางรัฐศาสตร์
        2. เป็นเหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมือง การปกครอง การบริหาร และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับงาน

       สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ          รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลการติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11775 Email: panida_poljswu@outlook.com
Website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/POLJ

ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิตอลและสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

บรรณาธิการ

  • ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์