วารสารภาควิชา

Political_Science_SWU.png

Focus and Scope

        วารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ  มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

         1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการทางรัฐศาสตร์
         2. เป็นเหล่งในการเสนอผลงานวิจัย บทความ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมือง การปกครอง การบริหาร และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ขอบเขตเนื้อหา

         บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การเมืองการปกครอง  การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ปรัชญา  สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Peer Review Process

ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review

 

Publication Frequency

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่รายปี (ปีละ 1ฉบับ)

กันยายน –ตุลาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

  • ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Sources of Support

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal History

      รัฐศาสตร์สาร มศว เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒเริ่มดำเนินครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2562 และจะเริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกในเดือนกันยายน 2563