อาจารย์ประจำสาขาการเมือง การปกครอง

Nuttarute_1.jpg

อาจารย์ ดร.ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์

 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ : ปรัชญาการเมือง, อุดมการณ์ทางการเมือง, ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

อาจารย์ ดร. กัลยา แซ่อั้ง

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Screen Shot 2021-06-26 at 12.10.01 AM.png

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย