อาจารย์ประจำสาขาการเมือง การปกครอง

อาจารย์ ดร.จิรภา  พฤกษ์พาดี

 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ; Social Movement, ปรัชญาการเมืองและศาสนา

Nuttarute_1.jpg

อาจารย์ ดร.ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์

 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ : ปรัชญาการเมือง, อุดมการณ์ทางการเมือง, ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

อาจารย์ ดร. กัลยา แซ่อั้ง

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขานครินทร์

รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ: การเมืองเปรียบเทียบ, การเมืองการปกครองไทย, พรรคการเมือง, การเลือกตั้ง