อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

 

รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         

 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ความสนใจ: ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  นโยบายสาธารณะ 

การบริหารโครงการ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (องค์การและการจัดการ)

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ความสนใจ: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. กานต์รวี วิชัยปะ

รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการภาครัฐ, การจัดการภัยพิบัติ