ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

       ปรัชญา

รัฐศาสตร์ ศาสตร์เพื่อราษฏร์ สังคมและรัฐ

 

          

 

   

       ปณิธาน

           มุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาบุคคล และความรู้ทางวิชาการ ด้านการเมืองการปกครอง  รัฐประศาสน-ศาสตร์และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ  ที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ สังคมและประเทศชาติ

 

          

 

   

       วิสัยทัศน์

          ภาควิชารัฐศาสตร์มีศักยภาพในระดับสูงที่สามารถผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้เพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข

 

          

 

   

       พันธกิจ

          ภาควิชารัฐศาสตร์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ และปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ บนพื้นฐานการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีและนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยตลอดจนการพัฒนานิสิต การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่อยู่:

114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

Polsciswu@gmail.com
โทร: 02-6495000 ต่อ 1-5585  

แฟกซ์: 02-2598987

© 2014 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • Facebook Classic
  • Facebook Classic