ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสิงห์เงินการทูต ปี 2562

โดยทางภาควิชาขอเลื่อนการจัดโครงการเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 

หมายเหตุ:

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการได้ที่พี่แนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

Screen Shot 2019-10-23 at 11.33.49 PM.pn