รายนามหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ

     พ.ศ.2544 - 2545

  รศ.ดร.วรพิทย์  มีมาก

    พ.ศ. 2555 -2556

    ผศ.ชลัช  จงสืบพันธ์

      พ.ศ. 2550 - 2554

 อาจารย์ ดร.มาโนชญ์  อารีย์

      พ.ศ.2557 - 2560

อาจารย์จักราทิพย์   ธนาคม

       พ.ศ.2546 -2549

ผศ. ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน