รายนามหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ

     พ.ศ.2544 - 2545

  รศ.ดร.วรพิทย์  มีมาก

    พ.ศ. 2555 -2556

    ผศ.ชลัช  จงสืบพันธ์

      พ.ศ. 2550 - 2554

 อาจารย์ ดร.มาโนชญ์  อารีย์

      พ.ศ.2557 - 2560

อาจารย์จักราทิพย์   ธนาคม

       พ.ศ.2546 -2549

ผศ. ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

ที่อยู่:

114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

Polsciswu@gmail.com
โทร: 02-6495000 ต่อ 1-5585  

แฟกซ์: 02-2598987

© 2014 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • Facebook Classic
  • Facebook Classic