อาจารย์ประจำสาขาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร. มาโนชญ์ อารีย์

 

B.A. (Hons) Islamic Studies,  ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

M.A. Political Science,  ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

Ph.D. Political Science (International Relations)
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

 

ความสนใจ : เอเชียใต้, เอเชียตะวันตก (เอเชียตะวันออกกลาง) และโลกมุสลิม

ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

 

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ได้รับใบอนุญาตว่าความ จาก สภาทนายความ

 

ความสนใจ: กฎหมายระหว่างประเทศ, นโยบายต่างประเทศของไทย, สหรัฐอเมริกา

 ผศ.ดร. ศิพิมพ์  ศรบัลลังก์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ : ความมั่นคงระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชน, แรงงานข้ามชาติ

 

อาจารย์ ดร. รุ้งฉาย  เย็นสบาย

 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Double MSc (International Affairs), Peking University, China

and London School of Economic and Political Science, London, UK

Ph.D. Political Science, University of Leeds, UK

 

 

อาจารย์ ดร.รุสตั้ม หวันสู

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.A. Political Science,  ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

Ph.D. Political Science (International Relations)

ความสนใจ : รัสเซีย, ตะวันออกกลางศึกษา

 อาจารย์ ดร. กุลนันทน์ คันธิก

 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ : ความมั่นคงศึกษา, นโยบายต่างประเทศ, การทูต