ที่อยู่:

114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

Polsciswu@gmail.com
โทร: 02-6495000 ต่อ 1-5585  

แฟกซ์: 02-2598987

© 2014 ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

  • Facebook Classic
  • Facebook Classic

อาจารย์ประจำสาขาสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร. มาโนชญ์ อารีย์

 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

 

มหาวิทยาลัย ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

 

ความสนใจ : เอเชียใต้

อาจารย์ ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

 

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ได้รับใบอนุญาตว่าความ จาก สภาทนายความ

 

ความสนใจ: กฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของไทย และสหรัฐอเมริกา

 อาจารย์ ดร. ศิพิมพ์  ศรบัลลังก์

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ : ความมั่นคงระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชน, แรงงานข้ามชาติ

 

อาจารย์ รุ้งฉาย  เย็นสบาย

 

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Double MSc (International Affairs), Peking University, China

and London School of Economic and Political Science, London, UK

 

 

อาจารย์ ดร.รุสตั้ม หวันสู

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

 

รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัย ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA

 

ความสนใจ : รัสเซีย, ตะวันออกกลางศึกษา