อดีตอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ธวัชไชย  สนธิวนิช

อาจารย์ชีวินทร์  ฉายาชวลิต

อาจารย์สุชาติ  ผิวขาว

อาจารย์ศรีนคร  คงธนะ

อาจารย์จักราทิพย์  ธนาคม