ประกาศนิสิตปริญญาตรี

สิ้นสุดปีการศึกษา 2557
 

01

ตารางสอบ

Available 1/11/2557

/

02

/

03

/

วันหยุดประจำปีการศึกษา 12/11/2557

หลักสูตรที่เปิดสอน

WATCH OUR VIDEO

1/4

ประกาศนิสิตปริญญาโท

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงิน

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงินเป็นโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สู่ภาควิชารัฐศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

 

งานสิงห์สัมพันธ์

เป็นกลุ่มกิจกรรมของนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียกว่า สิงห์สัมพันธ์ โดยเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547 ได้ใช้ชื่อว่า 5 สิงห์ โดยการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างนิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านรัฐศาสตร์

 

พิธีประดับสิงห์รัฐศาสตร์ มศว

ติ้งรัฐศาสตร์มศว เป็นสัญลักษณ์ของสิงห์เงิน ส่วนของติ้งรัฐศาสตร์มศว ตรากราฟ ตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สีดำ แทนสีประจำ รัฐศาสตร์ มศว สิงห์เงิน แทนสัญลักษณ์ ประจำ รัฐศาสตร์ มศว โล่ เป็นสัญลักษณ์ของการปิดป้องศัตราวุธ ปกป้องประชาชน ติ้งรัฐศาสตร์มศว จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสิงห์เงินอย่างเต็มตัว 

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

กิจกรรมนิสิต

จุลสารสิงห์เงินปริทัศน์

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.


​This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. 
Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงิน

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงินเป็นโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สู่ภาควิชารัฐศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

 

งานสิงห์สัมพันธ์

เป็นกลุ่มกิจกรรมของนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียกว่า สิงห์สัมพันธ์ โดยเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547 ได้ใช้ชื่อว่า 5 สิงห์ โดยการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างนิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านรัฐศาสตร์

 

พิธีประดับสิงห์รัฐศาสตร์ มศว

ติ้งรัฐศาสตร์มศว เป็นสัญลักษณ์ของสิงห์เงิน ส่วนของติ้งรัฐศาสตร์มศว ตรากราฟ ตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สีดำ แทนสีประจำ รัฐศาสตร์ มศว สิงห์เงิน แทนสัญลักษณ์ ประจำ รัฐศาสตร์ มศว โล่ เป็นสัญลักษณ์ของการปิดป้องศัตราวุธ ปกป้องประชาชน ติ้งรัฐศาสตร์มศว จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสิงห์เงินอย่างเต็มตัว