กิจกรรมนิสิต

นิสิตรัฐศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน ICRC กระทรวงการต่างประเทศ

ครบรอบ 15 ปี รัฐศาสตร์ 40 ปี แห่งความทรงจำ 

การแสดงละครเวทีการกุศล

ICRC1.jpg
ICRC3.jpg
ICRC4.jpg

นิสิตรัฐศาสตร์ ชนะเลิศการนำเสนอวิสัยทัศน์ปฏิรูปประเทศไทย

งานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงิน

 

โครงการก้าวแรกสู่สิงห์เงินเป็นโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สู่ภาควิชารัฐศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

งานสิงห์สัมพันธ์
เป็นกลุ่มกิจกรรมของนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียกว่า สิงห์สัมพันธ์ โดยเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547 ได้ใช้ชื่อว่า 5 สิงห์ โดยการก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างนิสิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านรัฐศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ การประกวดแสตนด์เชียร์และผู้นำเชียร์ และเพื่อเสริมสร้าง-แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็จะมีการจัดกิจการการตอบปัญหาทางวิชาการและเสวนาวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอยู่เสมอ

 

         สมาชิกของกลุ่ม 5 สิงห์ ประกอบด้วยองค์กรกิจกรรมนิสิตหรือนักศึกษาของ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ), คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง),ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สิงห์เขียว), คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สิงห์ขาว) และ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สิงห์เงิน)

 

          อย่างไรก็ตาม เมื่อปีการศึกษา 2552 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (สิงห์คราม) ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมกลุ่ม 5 สิงห์ และโดยมติของคณะกรรมการกลุ่ม 5 สิงห์ ซึ่งมาจากองค์กรนิสิตหรือนักศึกษาที่ทำหน้าที่บริหารกิจกรรมของคณะหรือภาควิชารัฐศาสตร์ของ 5 มหาวิทยาลัยก่อตั้งกลุ่ม จึงรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 5 สิงห์และเปลี่ยนชื่อเป็น สิงห์สัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

          และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสมาชิกสิงห์สัมพันธ์ได้รับรองให้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สิงห์แสด) เป็นสมาชิก ทำให้งานสิงห์สัมพันธ์ตั้งแต่ครั้งที่ 9 เป็นต้นไปจะมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 7 สิงห์

 

          ทั้งนี้ กลุ่มสิงห์สัมพันธ์ ได้มีความพยายามจัดตั้ง สมาพันธ์นิสิตนักศึกษารัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ สนรท. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 แต่เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย องค์กรนี้จึงยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและประกาศต่อสื่อมวลชน

กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมแสตนเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ และกิจกรรมงานราตรีชาวสิงห์ โดยเจ้าภาพครั้งที่ผ่านมา ได้แก่

 

·         ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2547) -- ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

·         ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา 2548) -- ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

·         ครั้งที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2549) -- ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·         ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีการศึกษา 2550) -- ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

·         ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีการศึกษา 2551) -- ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·         ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา 2552) -- ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

·         ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2553) -- ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

·         ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา (ปีการศึกษา 2555) -- ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน

·         ครั้งที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2556) -- ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ : เนื่องจากปีการศึกษา 2554 ได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น จึงทำให้ต้องงดจัดงานสิงห์สัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีประดับสิงห์รัฐศาสตร์ มศว.

 

ติ้งรัฐศาสตร์มศว เป็นสัญลักษณ์ของสิงห์เงิน ส่วนของติ้งรัฐศาสตร์มศว ตรากราฟ ตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สีดำ แทนสีประจำ รัฐศาสตร์ มศว สิงห์เงิน แทนสัญลักษณ์ ประจำ รัฐศาสตร์ มศว โล่ เป็นสัญลักษณ์ของการปิดป้องศัตราวุธ ปกป้องประชาชน ติ้งรัฐศาสตร์มศว จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสิงห์เงินอย่างเต็มตัว ผู้ที่จะได้ประดับติ้งจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านกิจกรรมต่างๆสิงห์เงิน สิงห์เงินเราอยู่ด้วยกันในระบบอาวุโส การเคารพนอบน้อมอาจารย์ ผู้ที่อาวุโสและมีวุฒิภาวะถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การทำกิจกรรมทุกกิจกรรมจะแสดงถึงความสามารถในการจัดการกับปัญหา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีรักความสามัคคีกันในรุ่น ติ้งจึงเป็นเครื่องหมายแทนตัวตนของผู้ที่ได้รับ

พิธีไหว้ครู

 

 เป็นพิธีที่นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ที่ได้ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์

กิจกรรมแข่งขันวิชาการ

 

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการ ในงานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 8 

ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันโต้วาที “ สานสาระ สังคมศาสตร์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบชิงชนะเลิศ)