ประวัติภาควิชา

          จุดเริ่มต้นของภาควิชารัฐศาสตร์เกิดขึ้นโดยศาสตราจารย์ประสาท หลักศิลา คณบดีคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิชาการในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ดร.วิชัย ตันศิริ   ร่างหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์เพื่อเปิดสอนให้คณะวิชาดังกล่าวควบคู่ไปกับการเปิดสอนรายวิชาทางรัฐศาสตร์ให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(สังคมศึกษา)ของทางคณะวิชา จวบจนเมื่อมีประกาศของทบวง มหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2518) ภาควิชารัฐศาสตร์จึงเป็นส่วนราชการหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจัดการเรียนการสอนวิชาโทรัฐศาสตร์ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาอื่นๆ ในคณะสังคมศาสตร์ให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

 

          

 

   

 

 

          ปี พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และเปิดสอนวิชาเอกรัฐศาสตร์ในปีเดียวกัน

 

          ปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรจาก “ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์” เป็นหลักสูตร “รัฐศาสตร์บัณฑิต” ทำให้นิสิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้คำย่อ “ร.บ.” ในการระบุปริญญาที่ได้รับ

         

          ปี พ.ศ.  2545 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร “รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต” โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา

 

          ปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต และได้แบ่งสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา อันได้แก่ การเมืองการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างชัดเจน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

 

          ปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต และได้แบ่งสาขาวิชาทั้ง 3 สาขาวิชา อันได้แก่ การเมืองการปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างชัดเจน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555