ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

1. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา มีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยชิดขอบกระดาษ ด้านขวาขนาดตัว อักษร 14 อักษรตัวเอียง และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำ งาน และ E-mail ของผู้เขียนบทความทุกท่านไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก

3. ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน พิมพ์ชื่อหน่วยงานผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่บรรทัดส่วนล่างสุด ใน หน้าแรก ขนาดตัวอักษร 10 อักษรปกติ และ E-mail (ผู้เขียนหลัก) และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อหน่วยงานผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียดชื่อผู้เขียนบทความทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก (กรณีเป็นนิสิตระบุชื่อหลักสูตรและคณะวิชาตามลำดับ)

4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวทั้งสองภาษาไม่ควรเกิน 350 คำ หรือ 20 บรรทัด 

5. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3-5 คํา 

6. บทความวิจัย ให้เรียงลําดับดังนี้ 

6.1 บทคัดย่อ (Abstract) ระบุวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย และ ผล 

6.2 บทนำ และ ความสำคัญของปัญหา (Background and Importance of the Problem)

6.3 วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

6.4 ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

6.5 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ระบุแบบแผนการวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ(ถ้ามี) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ กรอบแนวคิดการวิจัย

6.5 ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลําดับอย่างชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางและ/หรือแผนภูมิ 

6.6 อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลการ วิจัยกับกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา 

6.7 สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สำคัญและข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ และประเด็นสําหรับการวิจัยต่อไป 

6.8 รายการอ้างอิง (References) เป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเท่านั้น

10. บทความวิชาการ ให้เรียงลําดับดังนี้ 

10.1 บทคัดย่อ (Abstract) ระบุวัตถุประสงค์ แนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ และ ผล

10.2 บทนํา (Introduction) 

10.3 เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอตามลําดับ 

10.4 บทสรุป (Conclusion) 

10.5 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 

10.6 รายการอ้างอิง (References)