การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิง รายการอ้างอิงใช้ตามรูปแบบ APA  7th

การอ้างอิงในเนื้อหา

เขียน ชื่อ นามสกุล ของผู้แต่ง เว้น 1 ตัวอักษร เครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยปีพิมพ์  (ภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลภาษาอังกฤษ) กรณีที่ไม่มีปีที่พิมพ์ให้ใช้คำว่า “ม.ป.ป.” หมายถึง ไม่ปรากฏปีพิมพ์ (ภาษาอังกฤษ ใช้ “n.d.” หมายถึง no date)

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ (2563) ระบุความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ว่า…..........

รัฐประศาสนศาสตรเป็นศาสตร์ว่าด้วย .................................... (Charnnarong, 2009) 

 

รายการอ้างอิง

หนังสือทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.

จุลศักดิ์ ชาญณณงค์. (2544). รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิมพ์ดี.

บทความในวารสารแบบรูปเล่ม/อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์. (2563). แนวทางการศึกษาพัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์. วารสารรัฐศาสตร์และ        รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.11(1), 115-140. 

วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย.

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์. (2558). ภาวะผู้นำตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding)

ชื่อ/สกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล.

พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ(น.97–102). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

เว็บเพจบนเว็บไซต์ (webpage on website)

ชื่อ-สกุลผู้เขียน./(ปี/วัน/เดือนที่เผยแพร่)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต์./URL

วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2563, 17 พฤษภาคม). รู้ก่อนใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ. Active Learning: Learning for All. http://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=2941.

 

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆสามารถศึกษาได้จาก 

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2564, 10 ธันวาคม). การอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual of the American Psychological Association”(7th Ed). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738)